Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác về áp dụng mô hình BIM

0981.36.5050